Guidelines for Effective Management and Governance of Civil Society Organizations

0

The Guidelines are composed of topics that intertwine with each other and affect organizations’ good governance and management. Proper adjustment and application of the Guidelines will contribute to greater accountability and transparency. The guidelines cover the most sensitive issues in terms of following the principles of good governance that have emerged from monitoring the work of grantees such as: organizational structure and clear separation of bodies of organizations, conflict of interest, human resource management resources, proper monitoring and evaluation, as well as responsible financial operations. The guidelines aim to contribute in the building of the capacity for accountability and transparency of a wider range of civil society organizations.

The Guidelines are prepared within the framework of the program “Sustainable Civil Society – State Funding of Civil Society Organizations”, implemented by the Macedonian Center for International Cooperation (MCIC) in partnership with the Information Center, Cooperation and Development of Non-Governmental Organizations (CNVOS) from Slovenia and the Balkan Civil Society Development Network (BCSDN). The program is funded by the European Union. Read more here.

                                                 ******************************************

MKD: Насоки за ефикасно управување и раководење на граѓанските организации

Насоките за ефикасно управување и раководење на граѓанските организации се составени од теми, кои меѓу себе се испреплетуваат и влијаат на доброто управување и раководење на организациите. Соодветното прилагоду-вање и применување на дадените насоки ќе придонесе кон поголема отчетност и поголема транспарентност. Имено, со насоките се опфаќаат најчувствителните прашања во однос на следењето на принципите на добро управување кои про-излегоа од следењето на работата на грантистите како што се: организациската структура и јасното издвојување на органите на организациите, судирот на ин-терес, управувањето со човечките ресурси, соодветното набљудување и оцен-ка, како и одговорното финансиско работење.

Насоките имаат за цел да придонесат да се изгради капацитетот за отчетност и транспарентност на поширок круг граѓански организации.

Насоките се подготвени во рамки на програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на граѓански организации“, која ја спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во партнерство со Цента-рот за информирање, соработка и развој на невладини организации (ЦНВОС) од Словенија и со Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН). Програмата е финансирана од Европската Унија. Насоките може да ги преземете на следниов линк.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »