2020 CSOSI Report for North Macedonia: Slight Improvement in the Overall Civil Society Sustainability

0

Balkan Civil Society Development Network (BCSDN) gladly presents the 2020 Civil Society (CSOSI) Sustainable Index for North Macedonia. The report is a part of the latest edition of the Civil Society Organization (CSOSI) Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia, prepared by USAID and FHI 360, covering developments during the last year, which will be published in the upcoming period.

The report examines seven specific dimensions of sustainability: legal environment, organizational capacity, financial viability, advocacy, service provision, sectoral infrastructure, and public image.

The report presents that overall CSO sustainability improved slightly in 2020, mainly due to CSOs’ abilities to adapt to and mitigate the effects of the pandemic. Organizational capacity within the CSO sector improved driven by advances in constituency building, volunteerism, and the use of technology, while CSOs quickly adjusted to the new circumstances presented by the pandemic and provided new services to address their constituencies’ needs, resulting in an improved score in the service provision dimension. The sector’s public image also improved, due to the positive media coverage and citizens’ recognition of CSOs’ positive role in society, especially during the COVID-19 crisis. At the same time, the sector’s financial viability deteriorated slightly due to the reduction of state funding for CSOs from both the central and local budgets. The legal environment, advocacy, and sectoral infrastructure dimensions remained stable.

Read and download the report in English and Macedonian language.

*********

Индекс на одржливост на ГО 2020 за Северна Македонија: Благо подобрување на севкупната одржливост на граѓанското општество

Балканска мрежа за развој на граѓанско општество (БЦСДН) ви го претставува Индексот на одржливост на граѓанското општество за Северна Македонија во 2020 година. Индексот на одржливост на ГО за Централна и Источна Европа и Евроазија е изработен од УСАИД и FHI 360 и ги опфаќа случувањата во текот на претходната година.

Индексот ја испитува севкупната оддржливост на граѓанскиот сектор, фокусирајќи се на седум димензии: правна рамка, организациски капацитети, финансиска оддржливост, застапување, давање на услуги, инфраструктура на секторот и јавен углед. Извештајот дава увид во оцените за секоја од овие димензии, како и објаснувања на трендовите во земјата.

Според извештајот, севкупната одржливост на граѓанското општество забележа благо подобрување во 2020 година, најмногу поради способноста на ГОи да се приспособат и да го намалат влијанието од пандемијата. Организациските капацитети во рамките на граѓанскиот сектор беа подобрени со проширувањето на членството, зголемениот интерес за волонтерство и зголемената употреба на технологијата, а граѓанските организации бргу се приспособија на новите околности што ги наметна пандемијата, па нудеа нови услуги со цел да ги задоволат потребите на членовите, што доведе до подобар успех во областа давање услуги. Јавниот углед на граѓанскиот сектор, исто така, беше подобрен поради позитивната медиумска покриеност и признанието на граѓаните за позитивната улога на граѓанските организации во општеството, особено за време за кризата со КОВИД-19. Во исто време, финансиската одржливост на граѓанскиот сектор забележа благо влошување поради намалените државни фондови наменети за граѓанските организации како од централните така и од локалните буџети. Правната рамка, застапувањето и инфраструктурата на секторот останаа стабилни.

Изветајот може да го преземете на Англиски и на Македонски јазик.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »