CSOSI 2019 Report for North Macedonia is Out Now!

0

We are glad to inform you that CSOSI 2019 Report for North Macedonia is out now!

The report is a part of the latest edition of the Civil Society Organization (CSOSI) Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia, prepared by USAID and FHI 360, covering developments in 2019, that will be published in the near future.

BCSDN has partnered with USAID and FHI 360 to produce the CSOSI for Macedonia 2019, examining the overall sustainability of the CSO sector, by looking at seven specific dimensions of sustainability: legal environment, organizational capacity, financial viability, advocacy, service provision, sectoral infrastructure, and public image.

According to the report, overall CSO sustainability improved in 2019, with slight improvements noted in nearly all dimensions of sustainability. The legal environment governing CSOs in North Macedonia improved slightly in 2019, mainly due to the implementation of laws and policies enacted in late 2018. Financial viability modestly improved in the availability of different domestic sources of funding, but still CSOs continue to face major challenges to their financial sustainability, including their high level of dependence on foreign funds. CSOs engaged successfully in policy-making processes, and the authorities accepted many of their initiatives. CSO advocacy improved moderately in 2019 due to the government’s enhanced responsiveness towards the activities and opinions of civil society.

In 2019, CSOs noted a higher level of engagement in decision-making processes and collaboration both with local municipalities and central government bodies. CSOs had increased scope and capabilities to provide services, and the infrastructure supporting the sector was strengthened with growth in CSO coalitions and some interpectoral partnerships.

The public image of the civil society sector also improved slightly, although there were a few cases of negative reporting on CSOs in the media. Organizational capacity did not change significantly in 2019. The infrastructure supporting the CSO sector improved slightly, due to growth in CSO networks and coalitions and CSOs’ partnerships with other societal actors, as well as increased availability of training.

Read more and download the report in English and in Macedonian language.

                                                                *********************************

БЦСДН ви го претставува Индексот на одржливост на граѓанското општество за Северна Македонија во 2019 година. Индексот на одржливост на граѓанските организации за Централна и Источна Европа и Евроазија е изработен од УСАИД и FHI 360 и ги опфаќа случувањата во 2019 година.

Според извештајот, целокупната одржливост на ГОи се подобри во 2019 година, односно, беа забележани умерени подобрувања во речиси сите сегменти на одржливост. Подобрувањата во правната рамка се должат главно на воведувањето фискални бенефиции и политики од страна на Министерството за финансии во декември 2018 година. Исто така, во 2019 година беа спроведени помали позитивни промени во легислативата која ги засега ГОи. Организациските капацитети не претрпеа значителна промена во 2019 година.

Финансиската одржливост на граѓанскиот сектор забележа мало подобрување во2019 година како резултат на скромното подобрување во поглед на достапноста на различни домашни извори на финансирање. Сепак, секторот сè уште се соочува со проблеми кога станува збор за долгорочно финансирање. ГОи успешно се вклучија во сите процеси на креирање политики, а голем дел од нивните иницијативи беа прифатени од страна на надлежните органи, па на тој начин придонесоа за подобрување на застапувањето. ГОи го зголемија својот опсег и капацитети во делот давање услуги, а инфраструктурата за поддршка на секторот беше засилена со зголемениот број здружувања меѓу ГОи и неколку меѓусекторски партнерства. Јавниот углед на граѓанскиот сектор, исто така, забележа благо подобрување, иако во медиумите имаше неколку случаи на негативно известување за ГОи. Организациските капацитети останаа стабилни.

Изветајот може да го преземете на Англиски и на Македонски јазик.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »